Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TRACIMEXCO) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 130/TB-TCHC TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019 THÔNG BÁO...

THÔNG BÁO Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco do Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải tại Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRACIMEXCO Căn cứ theo Nghị...

Sau 6 giờ đối thoại, những cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp và "món quà" đặc biệt của Thủ tướng là Chỉ thị 20 ký cùng ngày đã nhận được nhiều tràng pháo tay Sáng...