Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông báo kết quản đấu giá bán cổ phần


THÔNG BÁO

Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nam Phong, Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu

 

21/01/2019 16:00

Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thông báo:

  • Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nam Phong do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu được tổ chức vào lúc 10h00 ngày 18/01/2019 như sau:

1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                              580.000 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:                    580.000 cổ phần
2. Mệnh giá:                                                                                           10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm:                                                                                    10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                        02
Trong đó:                                                                                               Tổ chức: 0     Cá nhân: 02
5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                         580.000 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                             02
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                      580.000 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất:                                                                   579.500 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                                  500 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                     10.000 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                    10.000 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                         10.000 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                       10.000 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân:                                                       10.000 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                         02
Trong đó:                                                                                            Tổ chức: 0    Cá nhân: 02
16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                  580.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài:               0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                       5.800.000.000 đồng

  • Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu được tổ chức vào lúc 13h00 ngày 18/01/2019 như sau:

1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                              327.090 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:                    327.090 cổ phần
2. Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm:                                                                                   10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                       02
Trong đó:                                                                                              Tổ chức: 0    Cá nhân: 2
5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                         427.090 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                             02
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                      427.090 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất:                                                                   327.090 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                                  100.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                     10.100 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                    10.000 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                        10.100 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                      10.100 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân:                                                       10.100 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                        01
Trong đó:                                                                                           Tổ chức: 0    Cá nhân: 01
16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                 327.090 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài:               0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                      3.303.609.000 đồng

  • Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển nguồn Nhân lực Tracimexco do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 18/01/2019 như sau:

1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                               53.930 cổ phần
Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:                     53.930 cổ phần
2. Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm:                                                                                   26.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                       02
Trong đó:                                                                                             Tổ chức: 0    Cá nhân: 02
5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                          53.930 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                              02
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                       53.930 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất:                                                                     26.965 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                                   26.965 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                       26.000 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                     26.000 đồng/cổ phần
12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                           26.000 đồng/cổ phần
13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                        26.000 đồng/cổ phần
14. Giá đấu thành công bình quân:                                                        26.000 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                         02
Trong đó:                                                                                            Tổ chức: 0      Cá nhân: 02
16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                 53 .930 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NÐT nước ngoài:             0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                      1.402.180.000 đồng