ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


Ngày 18/10/2021, vào lúc 8h 30 Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại đầu cầu TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh . Có 21 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 23.506.900 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có đầy đủ đại diện cổ đông lớn là cổ đông nhà nước (SCIC) tham dự. Trước khi diễn ra, toàn thể các cổ đông làm lễ chào cờ trực tuyến.

Hình 1: Đại hội đã diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp qua phần mềm zoom tại đầu cầu TP.HCM

 

-Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Hình 2: Các cổ đông tham dự tại đầu cầu Hà Nội

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:
+Tổng doanh thu:    229,1 tỷ đồng
+Lợi nhuận::           70,9 tỷ đồng
+Tỷ lệ chia cổ tức:    không thấp hơn 15% vốn điều lệ

Hình 3: Đại hội vỗ tay chào mừng danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư Ký và Ban Kiểm phiếu vừa được thông qua

 

-Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị; thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;  thông qua việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát.

-Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Xuân Trung (HĐQT), Ông Vũ Văn Hùng và Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp (Ban Kiểm soát)

Hình 4: Các cổ đông rất tích cực đóng góp, thảo luận cho kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng 2021, sau đó tham gia bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

-Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
+Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là Ông Vũ Văn Hùng và Ông Tống Văn Toàn
+Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là Ông Nguyễn Trung Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hoa  

Hình 5: Ông Lê Quý Nghĩa-Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT tặng hoa cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát mới

Sau vài giờ làm việc vất vả, thảo luận sôi nổi, toàn thể các cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do Đoàn Thư ký trình bày.

Hội nghị đã kết thúc lúc 11h45 phút .