Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông báo thay đổi địa điểm trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2021