Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty


1/Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty

2/Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

3/Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty