TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


XIN QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU  !

 

 

I/CÁC TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP

 

1/NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hoặc xin Click vào đây để tải

 

2/GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

Hoặc xin Click vào đây để tải

 

3/QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hoặc xin Click vào đây để tải

 

4/QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hoặc xin Click vào đây để tải

 

II/CÁC TÀI LIỆU CHI TIẾT GỒM: CÁC BÁO CÁO, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, CÁC QUY CHẾ VÀ TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT....

XIN VUI LÒNG CLICK VÀO LINK NÀY !