Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo


1/Thông báo mời họp và nội dung chương trình họp

2/Các báo cáo

3/Các tờ trình

4/Dự thảo Điều lệ công ty

5/Sổ cổ đông