Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2021


1/Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

 

 

2/Lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------