HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên và tài liệu họp đi kèm


Xin quý cổ đông click vào link để tải toàn bộ tài liệu về máy !

 

1/Nội dung chung trình họp

2/Giấy ủy quyền dự họp

3/Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021

4/Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

5/Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (dự thảo)

6/Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch 2021 (dự thảo)

7/Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (dự thảo)

8/Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)

9/Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi

10/Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

11/Quy chế quản trị nội bộ (dự thảo)

12/Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (dự thảo)