Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 và tài liệu đi kèm


1/Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

 

2/Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

3/Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

4/Tờ trình các nội dung thông qua tại ĐHCĐ năm 2022

 

 

5/Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022

6/Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, phương hướng và các biện pháp triển khai thực hiện

7/Báo cáo tài chính năm 2021(đã kiểm toán)

8/Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

9/Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022

10/Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022

11/Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích quỹ phúc lợi 2021

12/Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

13/Phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022

14/Phiếu góp ý của cổ đông

15/Biên bản họp ĐHCĐ_bản dự thảo

17/Nghị quyết ĐHCĐ_bản dự thảo

Để tải tất cả các tài liệu xin quý cổ đông click vào liên kết này !