Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

HOTLINE

(84.28)38442247

EMAIL

info@tracimexco.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Mon - Fri 7.30 - 17.30

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023


1/Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

2/Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023