CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ GTVT                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         (TRACIMEXCO)                                                                                                                             Độc lậpTự doHạnh phúc

                                         

                                             

                                         Số: 130/TB-TCHC                                                                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 04 năm 2019

    

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 Kính gửi:  - CÁC PHÒNG - BAN CÔNG TY

                               - TRUNG TÂM, CHI NHÁNH CÔNG TY  

 

 Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

 Phòng Tổ chức hành chính trân trọng thông báo:

1. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019:

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch tức ngày 14/4/2019 Dương lịch) rơi vào ngày Chủ nhật nên CB-CNV, người lao động Công ty được nghỉ bù 01 ngày vào ngày thứ Hai (ngày 15/4). Như vậy CB-CNV, người lao động Công ty được nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ Bảy (13/4) đến hết thứ hai (15/4).

Đối với các Trung tâm, Chi nhánh căn cứ vào kế hoạch SXKD cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.                 

2. Tổ chức đón Lễ: Yêu cầu các Trung tâm, Chi nhánh vệ sinh cơ quan sạch sẽ, đảm bảo các quy định về PCCC. 

3. Trực bảo vệ: Để đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong dịp Lễ, phòng Tổ chức hành chính yêu cầu:

- Công ty vệ sĩ 24h tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ trụ sở Công ty.

- Các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh phân ca trực để đảm bảo an toàn trong  ngày nghỉ lễ.

- Lịch phân công trực, các đơn vị gửi về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 12/04/2019.

- Nghiêm cấm trực bảo vệ tổ chức uống rượu, đánh cờ bạc.

Khi có phát sinh sự cố cần báo ngay cho Ông Nguyễn Văn Thất: Trưởng phòng Tổ chức hành chính – ĐT: 093.686.7566.

 

 

                                                                                                                                                               TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Nơi nhận:                                                                                                                 

- Như trên;                                                                                 

- TGĐ (để b/c);                                                                                                       

- Lưu VP.                                                   

                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Thất