CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HƠP TÁC ĐẦU TƯ GTVT                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        (TRACIMEXCO)                                                                                                                   Độc lậpTự doHạnh phúc

                                         

                                  

                                      Số: 82 /TB-TCHC                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 01 năm 2019

    

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyễn Đán Kỷ Hợi năm 2019

 

                                                                                                    Kính gửi :   - CÁC PHÒNG - BAN CÔNG TY

            - TRUNG TÂM, CHI NHÁNH CÔNG TY    

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phòng Tổ chức hành chính trân trọng thông báo tới các Phòng – Ban, Trung tâm, Chi nhánh Công ty như sau:

1. Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019:

Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi: CB-CNV, người lao động Công ty được nghỉ 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 02 tháng 02 năm 2019 (28 tháng chạp) đến hết Chủ nhật ngày 10 tháng 02 năm 2019 (Mùng 6 tháng Giêng).

Đối với các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh không thực hiện lịch nghỉ cổ định thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch SXKD cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức đón Tết: Yêu cầu các Trung tâm, Chi nhánh phải treo cờ Tổ Quốc và băng rôn biểu ngữ theo quy định, vệ sinh cơ quan sạch sẽ, đảm bảo các quy định về PCCC.

3. Trực bảo vệ: Để đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong dịp Tết, phòng Tổ chức hành chính yêu cầu:

- Công ty vệ sĩ 24h tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ trụ sở Công ty.

- Các Phòng ban, Trung tâm, Chi nhánh phân ca trực để đảm bảo an toàn trong  ngày nghỉ tết và hướng dẫn cho CBCNV, người lao động trực các tín hiệu, quy trình công tác PCCC.

- Nghiêm cấm trực bảo vệ tổ chức uống rượu, đánh cờ bạc.

- Lịch phân công trực, các đơn vị gửi về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 31/01/2019.

Khi có phát sinh sự cố cần báo ngay cho Ông Nguyễn Văn Thất: Trưởng phòng Tổ chức hành chính – ĐT: 093.686.7566.

 

                                                                                                                                                         TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Nơi nhận:                                                                                                                 

- Như trên;                                                                                 

- TGĐ (để b/c);                                                                                                       

- Lưu VP.     

                                                                                                                                                         Nguyễn Văn Thất